ท่านต้องการให้ ทต.ศาลากลาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
28.57%
การคมนาคม ( 1 )
14.29%
ระบบสาธารณูปโภค ( 4 )
57.14%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%