หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลศาลากลาง
Salaklang Municipality
 
NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ค่ะ
 
 
อำนาจหน้าที่
 


 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  
 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
             โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลากลาง ให้เกิดความเหมาะสมให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลมีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นจริงและสภาวการณ์ปัจจุบัน นั้น
             อาศัยอำนาจตามความแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๒ ข้อ ๒๕๒ , ๒๕๓ , ๒๕๔ , ๒๕๕ และข้อ ๒๕๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอัน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการปรับโครงสร้างเทศบาลตำบลศาลากลาง จึงกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลากลางออกเป็น ๗  ส่วนราชการ ๑ หน่วยงาน เพื่อรองรับอำนาจตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
             ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป งานกิจการสภา งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ และงานส่งเสริมการเกษตร
             ๑.๒ ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ
๒. กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ และฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
             ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
บริหารงานทั่วไป และงานการเงินและบัญชี
             ๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเร่งรัด
และจัดเก็บรายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
             ๒.๓ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุ
และทรัพย์สิน
๓. กองช่าง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และฝ่ายการโยธา
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
             ๓.๑ ฝ่ายแบนแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
บริหารงานทั่วไป งานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม
             ๓.๒ ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานผังเมือง งานควบคุมอาคาร
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
             ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
บริหารงานทั่วไป งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานบริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค
๕. กองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๑ ฝ่าย ได้แก่ ฝ้ายบริหารการศึกษา ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
             ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานกิจการโรงเรียน งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
             ๖.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ
             ๖.๒ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการผยแพร่วิชาการและสถิติข้อมูลสารสนเทศ
๗. กองสวัสดิการสังคม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และฝ่ายพัฒนาชุมชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
             ๗.๑ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
             ๗.๒ ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน และงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
๘. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             (๑) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
             (๒) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
             (๓) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
             (๔) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
             (๕) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้
             (๖) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
             (๗) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
             (๘) งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
             (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 09.23 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 179 ท่าน

 
 
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-447-7802 โทรสาร : 02-447-7802
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 1,370,564 เริ่มนับ 9 ก.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-447-7802 ต่อ 204
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง