หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลศาลากลาง
Salaklang Municipality
 

NEWS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คะ
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20278-20353 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 พ.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20354-20429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 พ.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20276,20277 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 พ.ย. 2563
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3414 [เงื่อนไขและระยะเวลา] [เอกสารแนบ] 5 พ.ย. 2563
รวบรวมและจัดส่งข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีแนบ] [แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการฯ] [เอกสารแบบฟอร์มฯ] 5 พ.ย. 2563
การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ศส. มท 0806.2/ว3418 4 พ.ย. 2563
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว107 4 พ.ย. 2563
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2562 ได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3410 4 พ.ย. 2563
แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3403 4 พ.ย. 2563
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 4 พ.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20132-20204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่่ปุ่น SGs Global Leader ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3402 3 พ.ย. 2563
หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการ ของกรมทางหลวงชนบท สน.คท. มท 0808.2/ว3398 3 พ.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20059-20131 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ย. 2563
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว3400 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ย. 2563
โครงการพัมนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว3385 3 พ.ย. 2563
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3386 3 พ.ย. 2563
ติดตามการดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กศ. มท 0816.2/ว3397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ย. 2563
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3396 3 พ.ย. 2563
ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ย. 2563
การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว3394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ย. 2563
ขอให้แจ้งชื่อผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/19971 3 พ.ย. 2563
ขอให้แจ้งชื่อผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/19972 3 พ.ย. 2563
การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว กพส. มท 0810.6/ว3382 3 พ.ย. 2563
การรวบรวมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของกลไกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับภูมิภาค (แผนสิงห์ส่งเสริม) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 3 พ.ย. 2563
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 771
 
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 

 
   
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02-447-7802 โทรสาร : 02-447-7802
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลากลาง
จำนวนผู้เข้าชม 104,982 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-447-7802
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลศาลากลาง